SCHOOLVISIE 

Onze missie 

De basisschool Champagnat wil jongeren kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen
die hen toelaten te functioneren in een multiculturele omgeving.
Tevens wil Champagnat deze jongeren degelijk voorbereiden op het secundair onderwijs.


Onze visie

De visie van basisschool Champagnat wordt bondig geformuleerd in enkele basisstellingen
die richtinggevend moeten zijn voor het handelen van alle betrokkenen.
Daarom worden tevens één of meer verwachtingen geformuleerd voor de leerkrachten,
directie en bestuur die deze visie willen concretiseren in de dagelijkse praktijk.

• Champagnat stelt een persoonsgericht opvoedingsbeleid centraal. 

Binnen een persoonsgericht opvoedingsbeleid wordt opvoeden ruimer gezien dan ‘leren’.  Opvoeden richt zich op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Het welbevinden van de kinderen zien  we als basisvoorwaarde voor de persoonlijkheidsontwikkeling. 

Tegen al wat het welbevinden van de kinderen kan bedreigen (media, pesten….) worden de kinderen weerbaar gemaakt.Leerkrachten en directie stellen alles in het werk om de noden en verwachtingen van leerlingen te begrijpen met inachtname van de specifieke leefomstandigheden thuis en in hun leefgemeenschap.  

• Champagnat wil de condities creëren om optimale ontplooiingskansen te garanderen voor alle leerlingen.  

Maximale ontplooiingskansen creëren betekent dat Champagnat oog heeft voor de ontwikkeling van alle talenten: cognitieve, affectieve, motorische en artistieke.
Een basisvoorwaarde daartoe is het realiseren van een warme empathische leef- en leeromgeving op Champagnat, waarin kinderen zich geborgen voelen.
Leerlingen mogen ervaren dat falen inherent is aan elk leer- en ontwikkelingsproces.

Een goede samenwerking met de ouders en de  bredere gemeenschap wordt beschouwd als noodzakelijk om deze doelstellingen te bereiken.

• Champagnat wil bij de leerlingen een open en hoopvolle kijk op mensen, op de wereld en het leven ontwikkelen.

Door haalbare, concrete, nabije doelen voorop te stellen laten we leerlingen  ervaren dat zij op kleine schaal  kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Leerkrachten en directie geven aan de leerlingen dagelijks het voorbeeld van een positieve en hoopvolle open kijk op  een maakbare wereld.

• Champagnat beschouwt diversiteit en multi-culturaliteit als een kans bij het groeien naar zingeving voor een persoonlijk levensproject.


Leerkrachten en directie stellen zich empathisch op t.a.v. de leef- en werkwijze van de leefgemeenschap van hun leerlingen.  

Leerkrachten en directie nemen deel aan activiteiten in de schoolbuurt en de ruimere Brusselse omgeving om hun betrokkenheid met de leefwereld van de kinderen te verhogen.

• Champagnat streeft onderlinge verbondenheid na tussen alle betrokkenen van de schoolgemeenschap.

Een participatief schoolbeleid vormt de basis voor het creëren van deze verbondenheid.

De school stimuleert de betrokkenheid allereerst door de ouders  degelijk te informeren over de schoolwerking en door actieve participatie voor ouders mogelijk te maken.

• Champagnat vraagt respect voor het Nederlands als school- en communicatietaal.

“Degelijke kennis van het Nederlands is voor de leerlingen van wezenlijk belang voor succes op school, nu  en vooral ook in de latere schoolloopbaan.”

Van deze stelling moeten ouders en alle betrokkenen overtuigd worden. Respect voor het Nederlands als school- en communicatietaal is daarbij een minimale maar essentiële voorwaarde.

Champagnat zal  ouders motiveren en ondersteunen om zelf het Nederlands te verwerven. Indien het ontwikkelingsproces van de leerlingen gevaar loopt kan van het Nederlands als communicatietaal afgeweken worden. Dit gebeurt steeds op een wijze waarin de multiculturele realiteit met respect wordt benaderd.

• Champagnat wil christelijk geïnspireerd onderwijs aanbieden. Het leven van Jezus is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigt Champagnat, in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid, als een katholieke dialoogschool iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn.

Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, anders gelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen.

Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze schept daarbij ruimte voor wie niet aan het woord komt.